Brand Viagra 100 mg

Brand Viagra 100 mg

Availability: Není skladem

8,00 US$
  • Koupit 20 za 7,00 US$ kus a ušetřit 13%
  • Koupit 28 za 6,00 US$ kus a ušetřit 25%

Rychlý přehled

Název produkt: Originální Viagra 100 mg
Název účinné látky: Sildenafil Citrate  
Výrobc: Pfizer
Dávkování: 100

Brand Viagra 100 mg

Dvojklikem na obrázek ho zobrazíte v plné velikosti

Oddálit
Přiblížit

Více pohledů

Detaily

1.CO JE PŘÍPRAVEK VIAGRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ: Přípravek VIAGRA je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek VIAGRA Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat. Přípravek by neměly užívat ženy.Přípravek VIAGRA se používá k léčbě mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VIAGRA UŽÍVAT Neužívejte přípravek VIAGRA:

• pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek VIAGRA může závažně zvýšit účinek těchto přípravků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte svému lékaři. Pokud si nejste jist, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka. 

• pokud jste alergický (přecitlivělý) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku. 

• pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

• pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak • pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa) 

• pokud jste přišel o zrak v důsledku nonarteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VIAGRA je zapotřebí:Oznamte svému lékaři, že:

• trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně), případně jakoukoli nemocí nebo deformitou penisu. Tyto stavy mohou vyžadovat zvláštní opatrnost při užívání přípravků k léčbě erektilní dysfunkce. 

• máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku. • máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii). 

• zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek VIAGRA a okamžitě vyhledejte svého lékaře.Současně s přípravkem VIAGRA byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek.Léčba dětíPřípravek VIAGRA není určen pro osoby mladší 18 let. Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VIAGRA UŽÍVÁVždy užívejte přípravek VIAGRA přesně podle instrukcí svého lékaře. Nejste-li si jist správným užíváním, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je 100 mg.Užijte přípravek VIAGRA zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody.Jestliže máte pocit, že přípravek VIAGRA účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Přípravek VIAGRA Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek VIAGRA užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku VIAGRA nepožívat větší množství alkoholu.Pokud po užití přípravku VIAGRA nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.Neužívejte více než jednu tabletu přípravku VIAGRA denně.Jestliže jste užil více přípravku VIAGRA, než jste měl:Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení.Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl,.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako všechny léky, může mít i přípravek VIAGRA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.V kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy nebo zarudnutí v obličeji a častými nežádoucími účinky zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu, bušení srdce nebo změny vidění (včetně změn barevného vidění, pocitu zvýšeného jasu světla a případného rozmazaného vidění).
Po uvedení přípravku na trh byly u mužů užívajících přípravek VIAGRA hlášeny následující nežádoucí účinky: zvracení, alergické reakce, kožní vyrážka, překrvené oči, bolest očí, zrychlený srdeční puls nebo krvácení z nosu. Bylo rovněž hlášeno částečné, náhlé, dočasné či trvalé snížení nebo ztráta zraku jednoho nebo obou očí. Po užití přípravku VIAGRA byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce. Pokud u Vás dojde erekci, která trvá více než 4 hodiny, měl byste okamžitě vyhledat lékaře.Také byly hlášeny následující případy: vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, mrtvice, nepravidelný srdeční puls, bolest na hrudi, náhlá smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody lze přímo vztáhnout k přípravku VIAGRA.Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, neužívejte v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc.Pokud je přípravek VIAGRA užit častěji než jednou denně, mohou se objevit bolesti svalů.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SE PŘÍPRAVEK VIAGRA UCHOVÁVÁUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Přípravek VIAGRA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACECo přípravek VIAGRA obsahuje- Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 100 mg sildenafilu ve formě sildenafil-citrátu. - Pomocné látky jsou: Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.Potah tablet: Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek VIAGRA vypadá a co obsahuje toto baleníVIAGRA potahované tablety jsou modré, ve tvaru kosočtverce, s nápisem